Våre vilkår

1. Virkeområde og omfang

1.1

Disse vilkårene gjelder mellom Snapmed AS, org nr: 917447128 med adresse Vestre Svanholmen 14, 4313 Sandnes , Norge(“Snapmed”) og deg når du registrerer deg som Bruker (“Bruker”), i den hensikt at Snapmed skal kunne gi råd og veiledning gjennom sin Tjeneste (“Tjenesten”). Med Tjenester mener vi digitale applikasjoner som kjøres via nettsider som eies av Snapmed AS som snapmed.no, snapmed.dk snapmed.se, Snapmed.co m.fl.

Benevningene ”vi”, ”oss” og ”vår” i disse brukervilkårene henviser til Snapmed AS.

1.2

Via Tjenesten kan enkeltpersoner bestille medisinsk rådgivning om hud fra leger tilknyttet Tjenesten. Dette er i hovedsak hudspesialister, men kan også være leger i slutten av sitt spesialiseringsløp innen Hud- og veneriske sykdommer. Når legen mottar bilder og beskrivelse av tilstanden eller gjennomfører en videokonsultasjon med legen forestas en vurdering. For bildekonsultasjoner vil vurderingen formidles til Brukeren via tekst og ved video formidles vurderingen løpende i videokonsultasjonen og i en skriftlig oppsummering i etterkant. Vurderingen blir tilgjengeliggjort på Brukeren sin konto på Snapmed sine nettsider.

1.3

Snapmed er en teknisk formidler av rådgivningen som helsepersonellet gir til Brukeren. Snapmed skal derfor ikke anses som en tilbyder av helsetjenester. Avtalen som inngås mellom Brukeren og Snapmed, er bare å anse som en Tjenesteavtale om levering av en teknisk løsning. Legene bærer selv ansvaret for innholdet og kvaliteten på den medisinske rådgivningen de gir.

1.4

Som Bruker inngår du en avtale med Snapmed ved å samtykke til disse vilkårene i forkant av å bestille konsultasjon fra lege enten via bilde eller videokonsultasjon direkte på en av våre nettsider eller via en samarbeidspartner.

1.5

Du som Bruker er selv ansvarlig for å sørge for at alle personopplysninger og kontaktopplysninger som oppgis, er korrekte og oppdaterte. Brukeren skal meddele eventuelle endringer til Snapmed snarest mulig ved å sende en e-post til support@snapmed.no.

2. Generell informasjon om Kontoen og Tjenesten

2.1

Ved signering av retningslinjene og registrering av konto kreves det at Brukeren har autentisert seg på forhånd av bestilling via BankID, samt at man er (16) år eller eldre.

2.2

Brukeren er ansvarlig for alt han/hun gjør i forbindelse med bruk av kontoen sin. Kontoen kan bare benyttes av Brukeren, og kan ikke benyttes av eller overføres til andre personer. Foreldre/foresatte kan likevel bruke sin egen konto på vegne av sine barn, forutsatt at barnet er under 18 (atten) år. Snapmed bærer ikke ansvar for misbruk av kontoen forvoldt av utenforstående, eller for konsekvenser og eventuelle skader som følge av slik misbruk.

2.3

Brukeren er ansvarlig for at kontoen benyttes i henhold til retningslinjene og denne avtalen samt andre vilkår som angis på nettsidene, og i henhold til de lover og regler som til enhver tid gjelder. Brukeren er selv ansvarlig for all informasjon han/hun oppgir på eller via sin konto, og således også for det denne informasjonen inneholder.

2.4

Ved å registrere en konto på nettsidene bekrefter og godtar Brukeren de tekniske spesifikasjonene, vilkårene og begrensningene for nettsiden og Tjenestene. Disse er beskrevet i Snapmed sine til enhver tid gjeldende Tjeneste- og produktbeskrivelser og er tilgjengelige på nettsidene.

2.5

Ved å registrere en konto på nettsidene, godtar og bekrefter Brukeren at Snapmed kan benytte de angitte kontaktopplysningene til å sende informasjon via e-post og meldinger. Brukeren har rett til å avregistrere seg spesifikt fra denne typen kommunikasjon. Hvis Brukeren ber om det, plikter Snapmed å samtykke til dette så snart som mulig etter at anmodningen registreres hos Snapmed.

2.6

Innhold som Snapmed publiserer eller gjør tilgjengelig via nettsidene, utgjør et supplement til de medisinske rådene fra leger i Tjenesten og er ikke ment å erstatte vurderinger, diagnose eller råd fra en lege. Bruk av nettsiden er bare et supplement til de tradisjonelle helsetjenestene. Det er ment som et hjelpemiddel for leger som spesialiserer seg på hud til å kunne rådgi personer med utfordringer knyttet til hud og relaterte helsetilstander på en effektiv måte.

2.7

Med hensyn til Tjenestens tekniske utforming og legene som er tilknyttet den tekniske løsningen er Tjenesten begrenset til visse typer sykdommer og helseplager tilknyttet hud som beskrevet i disse vilkårene og på Snapmed sine nettsider.

3. Priser og betaling

3.1

Priser og gebyrer for Tjenesten og alle andre kostnader som måtte påløpe fremgår av den til enhver tid gjeldende prislisten på våre nettsider, eller på nettsidene til våre samarbeidspartnere som du har blitt henvist til Tjenesten fra. Informasjon om betaling vil i alle tilfeller være oppgitt før bestilling og betaling gjennomføres.

3.2

Betalingen for Tjenesten gjennomføres i det bestillingen gjennomføres ved direkte bestilling via våre nettsider. Du kan ikke bestille Tjenesten direkte før betaling er godkjent. Dersom du bestiller via en av våre samarbeidspartnere vil dette være avhengig av den enkelte avtale og opplyses om via partneren og Snapmed.

4. Snapmed sitt ansvar

4.1

Snapmed er ansvarlig for å sikre at Tjenesten etterkommer norsk lov om elektronisk e-handel og andre informasjonssamfunnstjenester samt norsk lov om fjernavtaler og avtaler inngått utenfor fast forretningssted, og tilsvarende lokal lovgivning. Snapmed bærer ikke ansvar for tap av data.

4.2

Snapmed er ikke ansvarlig for innholdet på nettsteder som er lenket til eller fra selskapets nettsider.

4.3

Snapmed har som mål at nettsidene skal være mest mulig tilgjengelig til enhver tid. Brukeren skal gis en rimelig mulighet til å besøke sin konto og nettsidene når som helst i løpet av døgnet og bestille Tjenestene. Konsultasjoner blir vurdert innenfor vanlig kontortid og senest 24 timer etter innsending. Nettsiden og personlig konto på nettsiden stilles til disposisjon i henhold til det overnevnte, med unntak av tillatte avbrudd, for eksempel, men ikke begrenset til, planlagt vedlikehold eller avbrudd som er varslet på nettsidene.

4.4

Snapmed bærer ikke ansvar for avbrudd i tilgjengeligheten som skyldes

a) feil/problemer i Brukerens maskinvare/utstyr, nettverk, programvare eller feil i programvare som utgjør et tredjeparts produkt, og som Snapmed ikke klarer å utbedre til tross for at Snapmed sine fagfolk har forsøkt å rette dem opp eller komme utenom dem,

b) andre omstendigheter som Brukeren er ansvarlig for i henhold til denne avtalen og øvrige retningslinjer,

c) virus eller andre sikkerhetsangrep som oppstår til tross for Snapmed sine sikkerhetstiltak, eller

d) omstendigheter som utgjør force majeure i henhold til punkt 10 nedenfor.

4.5

Snapmed er ansvarlig for driften av nettsiden og Tjenestene. Det innebærer å levere overføring av tekst, bilde og video mellom kontoinnehavere og leger og tilhørende Tjenester som lagring av informasjon og annen informasjon som Snapmed stiller til disposisjon på Brukeren sin konto på nettsidene. Snapmed er ikke ansvarlig for helsetjenester, informasjon eller anbefalinger som helsepersonell gir Brukere skriftlig, via video eller per telefon.

4.7

Avbrudd eller feil som gjør at nettsidene ikke er tilgjengelig, skal rapporteres snarest mulig til Snapmed sin kundeservice på support@snapmed.no.

4.8

Feil vil i første rekke bli håndtert gjennom forsøk på utbedring, forutsatt at dette kan gjøres uten urimelig kostnad eller ulempe for Snapmed. Snapmed forbeholder seg retten til å utbedre feil på egen regning forutsatt at dette kan gjøres uten urimelig kostnad eller ulempe for Brukeren. Hvis en feil ikke kan utbedres, har Brukeren rett til et rimelig prisavslag og – med de begrensningene som er beskrevet nedenfor – erstatning for eventuelle direkte skader som kan dokumenteres.

4.9

Snapmed er ikke ansvarlig for feil som skyldes Brukeren eller forhold som Brukeren er ansvarlig for. Snapmed er heller ikke ansvarlig for eventuelle personskader eller andre konsekvenser som direkte eller indirekte kan skyldes bruk eller misbruk av informasjon som blir gitt, presentert eller henvist til på nettsidene. Snapmed sitt ansvar er under alle omstendigheter begrenset til dokumenterte direkte skader, og erstatning er begrenset til et maksimumsbeløp på tolv tusen (12.000) norske kroner. Snapmed er ikke ansvarlig for følgeskader, gevinsttap, uteblitte forventede besparelser og/eller andre indirekte skader.

5. Immaterielle rettigheter m.m.

5.1

Eierrettigheter, opphavsrettigheter og alle øvrige rettigheter tilknyttet Snapmed sitt varemerke, selskap og nettside, samt alle dokumenter som benyttes av og/eller gjøres tilgjengelig av Snapmed på nettsidene, for eksempel, men ikke begrenset til, disse generelle Brukervilkårene, tilhører ene og alene Snapmed. Snapmed forbeholder seg derfor en eksklusiv rett til å benytte ovennevnte materiell. All kopiering, endring, overføring og/eller annen bruk av Snapmed sitt materiell som ikke uttrykkelig er tillatt i henhold til denne avtalen eller de instruksjoner Snapmed har gitt skriftlig er forbudt. Brukeren bekrefter og godtar at uberettiget bruk av Snapmed sine immaterielle rettigheter – i tillegg til å bryte med denne avtalen – kan være straffbart. Snapmed forbeholder seg retten til å gå til rettslige skritt ved uberettiget bruk av Snapmed sine immaterielle rettigheter.

5.2

Eventuelle immaterielle rettigheter som oppstår som et resultat av at Snapmed stiller nettsidene og/eller andre Tjenester til disposisjon for Brukeren, skal tilfalle Snapmed med enerett. Dette omfatter også rett til fritt å endre og overføre slike rettigheter.

6. Avbestilling av vurdering

6.1

Brukeren kan avbestille en bildekonsultasjon kostnadsfritt før behandlingen er påbegynt og senest 12 timer før en legetime på video. Hvis avbestilling skjer i henhold til dette, skal Brukeren få refundert det han/hun har betalt innen 14 dager.

6.2

Brukeren samtykker til at han/hun ikke har en avbestillings-/angrerett etter at behandling har startet eller mindre enn 12 timer før legetimen uansett om Brukeren vurderer at tilstanden ikke lenger trenger en vurdering. I slike tilfeller har ikke Brukeren rett til refusjon for det han/hun har betalt for vurderingen eller legetimen.

7. Uberettiget bruk og informasjon

7.1

Snapmed ser alvorlig på alle typer uberettiget bruk av Kontoen og Tjenesten i strid med disse generelle vilkårene og/eller Snapmed til enhver tid gjeldende retningslinjer for sikkerhet, etikk osv. Det er blant annet ikke tillatt å filme konsultasjoner med helsepersonell, eller på noen måte bidra til å spre slikt materiale. Snapmed vil gjøre tiltak mot slik bekreftet eller forventet uberettiget bruk av Kontoen, nettsidene, etc.

7.2

Snapmed forbeholder seg retten til – med foregående varsel eller melding til Kontoinnehaveren – å fjerne informasjon fra Tjenesten, sperre Kontoinnehaverens konto eller treffe andre tiltak på grunn av avtalebrudd fra Kontoinnehaverens side eller for å beskytte Tjenestens omdømme og pålitelighet. Dette kan Snapmed gjøre når som helst og uten ansvar for eventuelle konsekvenser. Ved slik sperring av konto har Snapmed dessuten rett til å si opp Avtalen i henhold til punkt 8.2 nedenfor.

7.3

Hvis Kontoinnehaveren har brutt Avtalen eller gjeldende lover og regler, eller har benyttet Tjenesten på en ulovlig eller uberettiget måte, plikter Kontoinnehaveren å erstatte og dekke alle tap som Snapmed påføres på grunn av dette (inkludert, men ikke begrenset til, advokathonorarer, saksomkostninger og alle krav fra tredjeparter).

7.4

Snapmed kan ikke skaffe til veie personopplysninger om Kontoinnehaveren som Tilbyderen av helsetjenester er dataansvarlig for i henhold til gjeldende regelverk, og som Tilbyderen av helsetjenester ikke vil eller kan gjøre tilgjengelig i Tjenesten.

8. Avtaletid og oppsigelse

8.1

Denne a vtalen er gyldig fra og med det tidspunktet Brukeren bestiller en vurdering fra Snapmed. Brukeren har alltid rett til å si opp denne avtalen med umiddelbar virkning såfremt det ikke utestår betaling fra de Tjenester som er bestilt via Snapmed. Ved slik oppsigelse skal Snapmed fjerne den avsluttede kontoen tilhørende Brukeren og all lagret informasjon knyttet til Brukeren.

8.2

Snapmed har rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning hvis Brukeren bryter med disse avtalevilkårene eller andre bestemmelser i avtaler og retningslinjer eller det er skjellig grunn til mistanke om et slikt brudd, og Brukeren ikke retter opp slikt brudd innen tretti (30) dager etter å ha blitt varslet skriftlig om dette. Ved slik oppsigelse blir Brukeren sin konto bli sperret, og da blir avtalen automatisk gjort ugyldig. Lagret informasjon om Brukeren skal fjernes snarest.

8.3

En kunde som er sperret fra kontoen sin i henhold til dette punktet, har ikke rett til å registrere seg på nytt eller registrere en ny konto uten særlig tillatelse fra Snapmed.

9. Utvikling og vilkårsendringer

9.1

Snapmed forbeholder seg retten til å endre kontoen og Tjenestens omfang og funksjon. Produkt- og Tjenesteutvikling kan for eksempel inkludere, men er ikke begrenset til, layout, innhold, Tjenester og funksjoner og kan innebære at avtaler og retningslinjer sine vilkår påvirkes. Slike endringer varsles via nettsidene og/eller via e-post. De til enhver tid gjeldende brukervilkårene er tilgjengelige på nettsidene.

9.2

Brukeren har rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning hvis Snapmed gjør endringer på nettsidene eller i avtaler og retningslinjer som medfører en betydelig ulempe for Brukeren. I slike tilfeller har Brukeren rett til refusjon dersom han/hun har betalt for vurderingen, men denne ikke er påbegynt på oppsigelsestidspunktet.

10. Force majeure

10.1

Snapmed gir ikke erstatning for skader som følge av streik, brann, bestemmelser fra myndigheter, arbeidskonflikter, ulykker, feil eller forsinkelser hos underleverandører, driftsstans i offentlige kommunikasjonssystemer eller andre forhold som ligger utenfor Snapmed sin kontroll, som Snapmed ikke med rimelighet kan forventes å regne med, og som har konsekvenser som Snapmed ikke kan forventes å klare og unngå eller håndtere. Hvis en omstendighet i henhold til dette punktet varer ved i over en (1) måned, har begge parter rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning. I et slikt tilfelle har Brukeren rett til å få refundert forhåndsbetalte beløp for bildekonsultasjon eller legetime som er bestilt, men enda ikke påbegynt.

11. Meldinger

11.1

Brukeren må oppgi en e-postadresse og et mobilnummer der han/hun kan motta bekreftelser, påminnelser og andre meldinger som kan komme fra Snapmed. Hvis kontaktopplysningene endres, plikter Brukeren å registrere nye korrekte opplysninger så snart som mulig. Oppsigelser eller andre meldinger skal gis via e-post.

11.2

Meldingen anses som levert til mottakeren

a) hvis den er sendt via e-post, SMS eller faks: når mottak er behørig bekreftet,

12. Personopplysninger

12.1

Vi henviser til vår Personvernerklæring for detaljert informasjon om hvordan vi behandler dine personlige data, inkludert en tydelig beskrivelse av dine rettigheter, samt hvordan du kan utøve disse.

13. Annet

13.1

Kontoinnehaveren kan ikke overføre avtalen, rettigheter og/eller forpliktelser som følger av avtalen, til en annen part.

13.2

Snapmed forbeholder seg retten til å benytte underleverandører for å oppfylle sine forpliktelser i henhold til avtalen.

14. Tvister

14.1

Denne avtalen er underlagt norsk lov. Eventuelle tvister med bakgrunn i avtalen skal avgjøres av en ordinær domstol.