Våre vilkår

1. Virkeområde og omfang

1.1

Disse avtalevilkårene gjelder mellom Snapmed AS, org nr: 917447128 med addresse Trim Towers Larsamyrå 18, 4313 Sandnes , Norge(“Snapmed”) og deg når du registrerer deg som kunde ved (“Kunde”), i den hensikt at Snapmed skal kunne gi råd og veiledning gjennom Snapmed sin nettside (snapmed.no, snapmed.dk snapmed.se og andre domener underliggende Snapmed AS).

Benevningene ”vi”, ”oss” og ”vår” i disse brukervilkårene henviser til Snapmed.

1.2

Via nettsiden kan enkeltpersoner bestille en vurdering av en hudforandring hos autorisert helsepersonell, inkludert hud- og kreftspesialister for medisinsk rådgivning via opplasting av bilde og beskrivelse av hudforandringen. Når legen mottar bilder og beskrivelse av tilstanden vil dette vurderes og en vurdering vil formidles til kunden med diagnostisering av tilstanden der dette er mulig og alvorlighetsgrad. Vurderingen blir tilgjengeliggjort på kunden sin konto på Snapmed sine nettsider. I tilfeller der det er vanskelig å bedømme alvorlighetsgrad eller det er sannsynlig at tilstanden er eller kan bli alvorlig vil kunden bli oppringt av kvalifisert helsepersonell og gitt nærmere råd om hva som bør gjøres videre.

1.3

Snapmed er bare en teknisk formidler av rådgivningen som helsepersonellet gir til kunden. Snapmed skal derfor ikke på noen måte anses som en tilbyder av helsetjenester. Avtalen som inngås mellom kunden og Snapmed, er derfor bare å anse som en tjenesteavtale om levering av en teknisk løsning. Avtalen mellom kunden og Snapmed er derfor kun en avtale om å levere løsninger for overføring av tekst og bilde. Vi er ikke ansvarlig for innhold eller kvalitet på rådgivningen som gis innenfor rammene av konsultasjoner basert på tekst og bilde.

1.4

Kunden inngår en avtale med Snapmed ved å opprette en konto kalt «min side» i henhold til gjeldende retningslinjer på nettsiden. Ved å registrere en konto på nettsidene godtar kunden disse retningslinjene.

1.5

Kunden er ansvarlig for å sørge for at alle personopplysninger og kontaktopplysninger han/hun oppgir, er korrekte og oppdaterte. Kunden skal meddele eventuelle endringer til Snapmed snarest mulig ved å sende en e-post til support@snapmed.no.

1.6

Disse avtalevilkårene gjelder ikke dersom Kunden mottar tjenester via nettsiden i forbindelse med f.eks. abonnement, bedriftshelsetjenester, og ansattgoder: 6.1 og 6.2 (kansellering av bestilling med rett til refusjon av betaling. Andre setning i 9.2 (rett til å terminere avtalen med rett til refusjon av betaling Tredje setning i 10.1 (force majeure med rett til refusjon av betaling)

2. Generell informasjon om Kontoen og tjenesten

2.1

Ved signering av retningslinjene og registrering av konto kreves det at kunden gjør to-faktor autentisering med engangskode på SMS og personlig passord, samt at man er (16) år eller eldre.

2.2

Kunden er ansvarlig for alt han/hun gjør i forbindelse med bruk av kontoen sin. Kontoen kan bare benyttes av kunden, og kan ikke benyttes av eller overføres til andre personer. Foreldre/foresatte kan likevel bruke sin egen konto på vegne av sine barn, forutsatt at barnet er under 18 (atten) år. Snapmed bærer ikke ansvar for misbruk av kontoen forvoldt av utenforstående, eller for konsekvenser og eventuelle skader som følge av slik misbruk.

2.3

Kunden er ansvarlig for at kontoen benyttes i henhold til retningslinjene og denne avtalen samt andre vilkår som angis på nettsidene, og i henhold til de lover og regler som til enhver tid gjelder. Kunden er selv ansvarlig for all informasjon han/hun oppgir på eller via sin konto, og således også for det denne informasjonen inneholder.

2.4

Ved å registrere en konto på nettsidene bekrefter og godtar kunden de tekniske spesifikasjonene, vilkårene og begrensingene for nettsiden og tjenestene. Disse er beskrevet i Snapmed til enhver tid gjeldende tjeneste- og produktbeskrivelser og er tilgjengelige på nettsidene.

2.5

Ved å registrere en konto på nettsidene, godtar og bekrefter kunden at Snapmed kan benytte de angitte kontaktopplysningene til å sende tilbud og informasjon via e-post og meldinger. Kunden har rett til å avregistrere seg spesifikt fra denne typen kommunikasjon. Hvis kunden ber om det, plikter Snapmed å samtykke til dette så snart som mulig etter at anmodningen registreres hos Snapmed.

2.6

Innhold som Snapmed publiserer eller gjør tilgjengelig via nettsidene, utgjør et supplement til de medisinske rådene fra kvalifisert helsepersonell i tjenesten og er ikke ment å erstatte et helsepersonell sin vurdering, diagnose eller råd for en hudforandring. Bruk nettsiden er bare et supplement til de tradisjonelle helsetjenestene. Det er ment som et hjelpemiddel for kvalifisert helsepersonell av til å kunne rådgi personer om hudproblemer på en effektiv måte. Snapmed bærer ikke noe som helst ansvar som tilbyder av helsetjenester.

2.7

Med hensyn til tjenestens tekniske utforming er nettsidene og tjenesten begrenset til visse typer sykdommer og helseplager som er beskrevet på nettsidene.

3. Priser og betaling

3.1

Priser og gebyrer for formidling av tekst og bilde til helsepersonell via nettsidene, og alle andre kostnader som måtte påløpe, fremgår av den til enhver tid gjeldende prislisten. Denne kan man se på nettsidene før man sender inn tekst og bilde for vurdering fra helsepersonell.

3.2

Betalingen for tekst og bilde via nettsidene gjennomføres før vurderingen er gjennomført eller før kunden får tilgang til vurderingen. Kunden kan ikke få tilgang til vurderingen før betaling er godkjent.

4. Snapmed sitt ansvar

4.1

Snapmed er ansvarlig for å sikre at tjenesten etterkommer norsk lov om elektronisk e-handel og andre informasjonssamfunnstjenester samt norsk lov om fjernavtaler og avtaler inngått utenfor fast forretningssted, og tilsvarende lokal lovgivning. Snapmed bærer ikke ansvar for tap av data.

4.2

Snapmed er ikke ansvarlig for innholdet på nettsteder som er lenket til eller fra nettsidene.

4.3

Snapmed har som mål at nettsidene skal være mest mulig tilgjengelig til enhver tid. Kunden skal gis en rimelig mulighet til å besøke sin konto og nettsidene når som helst i løpet av døgnet. Kunden kan sende inn tekst og bildeinformasjon for vurdering ut i fra de mulighetene som ligger i bestillingssystemet på nettsidene. Vurdering av informasjonen om en hudforandring som har blitt sendt inn vil bli vurdert innenfor vanlig kontortid og senest 24 timer etter innsending . Nettsiden og personlig konto på nettsiden stilles til disposisjon i henhold til det ovennevnte, med unntak av tillatte avbrudd, for eksempel, men ikke begrenset til, planlagt vedlikehold eller avbrudd som er varslet på nettsidene.

4.4

Snapmed bærer ikke ansvar for avbrudd i tilgjengeligheten som skyldes

a) feil/problemer i kundens maskinvare/utstyr, nettverk, programvare eller feil i programvare som utgjør et tredjeparts produkt, og som Snapmed ikke klarer å utbedre til tross for at Snapmed fagfolk har forsøkt å rette dem opp eller komme utenom dem,

b) andre omstendigheter som kunden er ansvarlig for i henhold til denne avtalen og øvrige retningslinjer,

c) virus eller andre sikkerhetsangrep som oppstår til tross for Snapmed sine fagmessig utformede sikkerhetstiltak, eller

d) omstendigheter som utgjør force majeure i henhold til punkt 10 nedenfor.

4.5

Snapmed er bare ansvarlig for driften av nettsidene. Det innebærer å levere overføring av tekst og bilde mellom kontoinnehavere og helsepersonell og tilhørende tjenester som lagring av informasjon og annen informasjon som Snapmed stiller til disposisjon på kunden sin konto på nettsidene. Snapmed er ikke ansvarlig for helsetjenester, informasjon eller anbefalinger som helsepersonell gir kunder skriftlig gjennom nettsidene eller per telefon.

4.7

Avbrudd eller feil som gjør at nettsidene ikke er tilgjengelig, skal rapporteres snarest mulig til Snapmed sin kundeservice på support@snapmed.no.

4.8

Feil vil i første rekke bli håndtert gjennom forsøk på utbedring, forutsatt at dette kan gjøres uten urimelig kostnad eller ubeleilighet for Snapmed. Snapmed forbeholder seg retten til å utbedre feil på egen regning forutsatt at dette kan gjøres uten urimelig kostnad eller ubeleilighet for kunden. Hvis en feil ikke kan utbedres, har kunden rett til et rimelig prisavslag og – med de begrensningene som er beskrevet nedenfor – erstatning for eventuelle direkte skader som kan dokumenteres.

4.9

Snapmed er ikke ansvarlig for feil som skyldes kunden eller forhold som kunden er ansvarlig for. Snapmed er heller ikke ansvarlig for eventuelle personskader eller andre konsekvenser som direkte eller indirekte kan skyldes bruk eller misbruk av informasjon som blir gitt, presentert eller henvist til på nettsidene. Snapmed sitt ansvar er under alle omstendigheter begrenset til dokumenterte direkte skader, og erstatning er begrenset til et maksimumsbeløp på tolv tusen (12.000) norske kroner. Snapmed er dermed ikke ansvarlig for følgeskader, gevinsttap, uteblitte forventede besparelser og/eller andre indirekte skader.

5. Immaterielle rettigheter m.m.

5.1

Eierrettigheter, opphavsrettigheter og alle øvrige rettigheter tilknyttet Snapmed sitt varemerke, selskap og nettside, samt alle dokumenter som benyttes av og/eller gjøres tilgjengelig av Snapmed på nettsidene, for eksempel, men ikke begrenset til, disse generelle brukervilkårene, tilhører ene og alene Snapmed. Snapmed forbeholder seg derfor en eksklusiv rett til å benytte ovennevnte materiell. All kopiering, endring, overføring og/eller annen bruk av Snapmed sitt materiell som ikke uttrykkelig er tillatt i henhold til denne avtalen eller de instruksjoner Snapmed gir fra tid til annen, er forbudt. Kunden bekrefter og godtar at uberettiget bruk av Snapmed sine immaterielle rettigheter – i tillegg til å bryte med denne avtalen – kan være straffbart. Snapmed forbeholder seg retten til å gå til rettslige skritt ved uberettiget bruk av Snapmed sine immaterielle rettigheter.

5.2

Eventuelle immaterielle rettigheter som oppstår som et resultat av at Snapmed stiller nettsidene og/eller andre tjenester til disposisjon for kunden, skal tilfalle Snapmed med enerett. En slik enerett omfatter en rett til fritt å endre og overføre slike rettigheter.

6. Avbestilling av vurdering

6.1

Kunden kan avbestille en vurdering av tekst og bilde kostnadsfritt før behandling av bestillingen er påbegynt. Hvis avbestilling skjer i henhold til dette, skal kunden få refundert det han/hun har betalt innen 14 dager.

6.2

Kunden samtykker til at han/hun ikke har en avbestillings-/angrerett etter at behandling har startet uansett om kunden vurderer at tilstanden ikke lenger trenger en vurdering. I slike tilfeller har ikke kunden rett til refusjon for det han/hun har betalt for vurderingen.

7. Uberettiget bruk og informasjon

7.1

Snapmed ser alvorlig på alle typer uberettiget bruk av Kontoen og tjenesten i strid med disse generelle vilkårene og/eller Snapmed til enhver tid gjeldende retningslinjer for sikkerhet, etikk osv. Det er blant annet ikke tillatt å filme konsultasjoner med helsepersonell, eller på noen måte bidra til å spre slikt materiale. Snapmed vil proaktivt treffe tiltak mot slik bekreftet eller forventet uberettiget bruk av Kontoen, nettsidene, etc.

7.2

Snapmed forbeholder seg retten til – med foregående varsel eller melding til Kontoinnehaveren – å fjerne informasjon fra tjenesten, sperre Kontoinnehaverens konto eller treffe andre tiltak på grunn av avtalebrudd fra Kontoinnehaverens side eller for å beskytte tjenestens omdømme og pålitelighet. Dette kan Snapmed gjøre når som helst og uten ansvar for eventuelle konsekvenser. Ved slik sperring av konto har Snapmed dessuten rett til å si opp Avtalen i henhold til punkt 8.2 nedenfor.

7.3

Hvis Kontoinnehaveren har brutt Avtalen eller gjeldende lover og regler, eller har benyttet tjenesten på en ulovlig eller uberettiget måte, plikter Kontoinnehaveren å erstatte og dekke alle tap som Snapmed påføres på grunn av dette (inkludert, men ikke begrenset til, advokathonorarer, saksomkostninger og alle krav fra tredjeparter).

7.4

Snapmed kan ikke skaffe til veie personopplysninger om Kontoinnehaveren som Tilbyderen av helsetjenester er dataansvarlig for i henhold til gjeldende regelverk, og som Tilbyderen av helsetjenester ikke vil eller kan gjøre tilgjengelig i Tjenesten.

8. Avtaletid og oppsigelse

8.1

Denne a vtalen er gyldig fra og med det tidspunktet kunden bestiller en vurdering fra Snapmed. Kunden har alltid rett til å si opp denne avtalen med umiddelbar virkning såfremt det ikke utestår betaling fra de tjenester som er bestilt via Snapmed. Ved slik oppsigelse skal Snapmed fjerne den avsluttede kontoen tilhørende kunden og all lagret informasjon knyttet til kunden.

8.2

Snapmed har rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning hvis kunden bryter med disse avtalevilkårene eller andre bestemmelser i avtaler og retningslinjer eller det er skjellig grunn til å mistenke et slikt brudd, og kunden ikke retter opp slikt brudd innen tretti (30) dager etter å ha blitt varslet skriftlig om dette. Ved slik oppsigelse blir kunden sin konto bli sperret, og da blir avtalen automatisk gjort ugyldig. Lagret informasjon om kunden skal fjernes snarest.

8.3

En kunde som er sperret fra kontoen sin i henhold til dette punktet, har ikke rett til å registrere seg på nytt eller registrere en ny konto uten særlig tillatelse fra Snapmed.

9. Utvikling og vilkårsendringer

9.1

Snapmed forbeholder seg retten til å endre kontoen og tjenestens omfang og funksjon. Produkt- og tjenesteutvikling kan for eksempel inkludere, men er ikke begrenset til, layout, innhold, tjenester og funksjoner og kan innebære at avtaler og retningslinjer sine vilkår påvirkes. Slike endringer varsles via nettsidene og/eller via e-post. De til enhver tid gjeldende brukervilkårene er tilgjengelige på nettsidene.

9.2

Kunden har rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning hvis Snapmed gjør endringer på nettsidene eller i avtaler og retningslinjer som medfører en betydelig ulempe for kunden. I slike tilfeller har kunden rett til refusjon dersom han/hun har betalt for vurderingen, men denne ikke er påbegynt på oppsigelsestidspunktet.

10. Force majeure

10.1

Snapmed gir ikke erstatning for skader som følge av streik, brann, bestemmelser fra myndigheter, arbeidskonflikter, ulykker, feil eller forsinkelser hos underleverandører, driftsstans i offentlige kommunikasjonssystemer eller andre forhold som ligger utenfor Snapmed sin kontroll, som Snapmed ikke med rimelighet kan forventes å regne med, og som har konsekvenser som Snapmed ikke kan forventes å klare å unngå eller overvinne. Hvis en omstendighet i henhold til dette punktet varer ved i over en (1) måned, har begge parter rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning. I et slikt tilfelle har kunden rett til å få refusjon for forhåndsbetalte beløp for vurdering som er bestilt, men enda ikke påbegynt.

11. Meldinger

11.1

Kunden må oppgi en e-postadresse og et mobilnummer der han/hun kan motta bekreftelser, påminnelser og andre meldinger som kan komme fra Snapmed. Hvis kontaktopplysningene endres, plikter kunden å registrere nye korrekte opplysninger så snart som mulig. Oppsigelser eller andre meldinger skal gis via e-post.

11.2

Meldingen anses som levert til mottakeren

a) hvis den er sendt via e-post, SMS eller faks: når mottak er behørig bekreftet,

12. Personopplysninger

12.1

Vi henviser til vår Personvernerklæring for detaljert informasjon om hvordan vi behandler dine personlige data, inkludert en tydelig beskrivelse av dine rettigheter, samt hvordan du kan utøve disse.

13. Annet

13.1

Kontoinnehaveren kan ikke overføre avtalen, rettigheter og/eller forpliktelser som følger av avtalen, til en annen part.

13.2

Snapmed forbeholder seg retten til å benytte underleverandører for å oppfylle sine forpliktelser i henhold til avtalen.

14. Tvister

14.1

Denne avtalen er underlagt norsk lov. Eventuelle tvister med bakgrunn i avtalen skal avgjøres av en ordinær domstol.